DOTACJE UNIJNE W ZASIĘGU RĘKI


Euro Support W. Rurynkiewicz sp.j. jest  firmą doradczo-szkoleniową ( nr RIS 2.16/00055/2014) . Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Doświadczenie firmy oraz wyspecjalizowany zespół ekspertów Doradztwa Europejskiego owocuje skutecznością w pozyskiwaniu środków. Niewątpliwym atutem naszej firmy jest jej usytuowanie  w województwie opolskim, co ułatwia współpracę
i umożliwia klientom stały kontakt z naszymi doradcami.

Nasza firma prowadzi również szkolenia o szerokiej tematyce. Zaplecze intelektualne firmy stanowią wyszkoleni  specjaliści bazujący na praktycznej wiedzy.
Oferta przeznaczona jest dla wszystkich, którzy postanowili skorzystać z szansy, jaką stwarzają  fundusze europejskie.
Ponieważ beneficjentami pomocy europejskiej mogą stać się bardzo różne podmioty, nasza oferta kierowana jest przede wszystkim do:

 • małych i średnich przedsiębiorstw,
 • rolników,
 • organizacji pozarządowych,
 • szkół wyższych,
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Nasi doradcy z przyjemnością udzielą Państwu wszelkich informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych na planowane lub realizowane przez Państwa firmę inwestycje.


Oferujemy usługi, w skład których wchodzi:

 • Analiza profilu działalności oraz dokumentacji Państwa firmy pod kątem doboru źródeł  i zmaksymalizowania szans uzyskania dofinansowania z funduszy pomocowych.
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności lub biznesplanu oraz innych niezbędnych załączników.
 • Doradztwo w zakresie zarządzania, rozliczenia oraz promocji projektu.

Możemy również pochwalić się dużym doświadczeniem związanym z wykorzystywaniem możliwości rozwojowych, które pojawiły się po wejściu Polski do Unii Europejskiej również dla lokalnych społeczności, poprzez tworzenie strategii i planów rozwoju. Należy pamiętać, że niezbędne będzie posiadanie aktualnej strategii rozwoju i programów branżowych spójnych z regionalnymi i krajowymi dokumentami programowymi odpowiadającymi na kluczowe potrzeby danej jednostki, w związku z czym nasi specjaliści służą posiadaną wiedzą z zakresu tworzenia w/w dokumentów.

Jesteśmy liderem w zakresie doradztwa i szkolenia w obszarze rozwoju lokalnego, a szczególnie w takich zagadnieniach jak:

a) strategie rozwoju,

b) Lokalne Plany Rewitalizacji miast,

c) Plany Rozwoju Wsi (w ramach PROW oś III),

d) doradztwo dla Programu LEADER (m.in. dla LGD),

e) partnerstwo międzysektorowe,

f) promocja przedsiębiorczości,

g) przyciąganie inwestorów (planowanie inwestycji),

h) marketing regionalny.

Konsultanci firmy Euro Support posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów związanych z tworzeniem, rozwojem oraz uaktualnianiem strategii organizacji.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Działania w obszarze Polityki Społecznej

 • Projekt "Pracuję, więc jestem – działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji projektu: 15.12.2011 r. - 15.12.2013 r.

Obszar realizacji projektu: województwo opolskie

Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 60 osób (40 kobiet, 20 mężczyzn), długotrwale bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), zagrożonych wykluczeniem społecznym (z powodu braku zatrudnienia).

Cel ogólny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

   • Zwiększenie kwalifikacji dla 60 osób (40 kobiet, 20 mężczyzn) przez wsparcie w formie szkoleń i kursów zawodowych w okresie 24 miesięcy realizacji projektu:

    • wzrost kwalifikacji zawodowych o 100% u 60 osób poprzez nabycie umiejętności miękkich i zawodowych,

    • merytoryczne i praktyczne przygotowanie do powrotu na rynek pracy – poprzez podnoszenie kwalifikacji u 60 osób.

    Kształtowanie postaw proaktywnych przez organizację warsztatów rozwoju zawodowego i osobistego dla 60 osób (40 kobiet, 20 mężczyzn) w okresie 24 miesięcy realizacji projektu

    Podniesienie zdolności adaptacyjnych u 60 osób (40 kobiet, 20 mężczyzn) poprzez organizację staży w okresie 24 miesięcy realizacji projektu

    Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz poprawa samooceny i motywacji u 60 osób (40 kobiet, 20 mężczyzn) do powrotu lub wejścia na rynek pracy w okresie 24 miesięcy realizacji projektu przez zapewnienie opieki psychologicznej oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania.


Projekt zakładał określoną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu:

    Doradztwo psychologiczne - 4 godz./os. (indywidualnie)

    Grupa wsparcia - 10 spotkań w grupach

    Warsztaty "Rozwoju osobistego" - 8 spotkań po 8 godz.

    Warsztaty "Akademii Rynku Pracy" - 8 spotkań po 8 godz.

    Szkolenia zawodowe (do wyboru 2 z 5 tematów):

    ♦ Agroturystyka i obsługa ruchu turystycznego (150 godz. dydaktycznych)

    ♦ Szkolenie kosmetyczne (150 godz. dydaktycznych)

    ♦ Obsługa księgowa i rachunkowość (150 godz. dydaktycznych)

    ♦ Obsługa komputera i systemy komputerowe (150 godz. dydaktycznych)

    ♦ Rozpoczynanie działalności gospodarczej (150 godz. dydaktycznych)

    ♦ Płatny 4-miesięczny staż w przedsiębiorstwie.

 • Usługa „ MMP dostawą usług dla osób starszych” (październik 2014- kwiecień 2015):

-zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa(w tym rekrutacja) na rzecz 37 przedsiębiorstw, opracowanie dla tych firm planów rozwoju, a także wdrożenia u tych przedsiębiorców wszystkich działań w obszarze usług skierowanych do osób starszych określonych w tych planach.

 • Zaprojektowanie na zamówienie Instytutu Badawczo-Szkoleniowego Sp. z o.o. działań aktywizacyjnych mające na celu podjęcie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej z terenu:

ü  województwa warmińsko-mazurskiego (643 osoby) Okres realizacji: 09.03.2015-31.05.2015

ü  województwa lubelskiego (975 osoby) Okres realizacji: 04.05.2015-30.06.2015

ü  województwa opolskiego  (600 osoby) Okres realizacji: 08.06.2015-30.09.2015

ü  województwa podlaskiego (818 osoby) Okres realizacji: 25.05.2016-30.10.2015

 • Usługi aktywizacyjne dla 600 osób długotrwale bezrobotnych, realizowane przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o., organizatorzy: PUP w Brzegu, PUP w Głubczycach, PUP w Namysłowie, podwykonawca Euro-Support sp. j.; okres realizacji: od marzec 2015 do maj 2016.