Wzmocnienie otoczenia biznesu 

Główne typy przedsięwzięć:
-wsparcie rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw.

Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

Główne typy przedsięwzięć:
-prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami.

Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Główne typy przedsięwzięć:
-rozwój usług opiekuńczych nad osobami zależnymi (w tym starszymi i niepełnosprawnymi) z uwzględnieniem aspektu jakościowego (w tym deinstytucjonalizacja usług);
-wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi oraz wsparcie pieczy zastępczej;
-poprawa dostępu do mieszkań chronionych/ wspomaganych/ treningowych.