Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę

 należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
 posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego;
 przedsiębiorcy spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego.

Przeznaczenie pożyczki

 pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę;
 pożyczka nie może być udzielona na zakupy o charakterze konsumpcyjnym a także na inwestycje objęte wsparciem ze środków europejskich, zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej” dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości, wprowadzonych wersją nr 4 z kwietnia 2012 r. (dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą z dnia 16 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami;


Oprocentowanie pożyczki

 oprocentowanie pożyczek jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, po dokonaniu oceny sytuacji finansowo - ekonomicznej Pożyczkobiorcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń i aktualnie wynosi:
od 3,5 % w skali roku
 oprocentowanie pożyczek udzielonych w ramach pomocy de minimis jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 0,82 stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej:
2,5% w skali roku

jednakże oprocentowanie nie może być niższe niż 2,5% w skali roku.

Wysokość pożyczki

 maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 700 000,00 zł netto;
 minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto;
 koncentracja kapitału w ramach udzielanych pożyczek u jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 1 150 000 PLN, jednakże jednorazowa pożyczka udzielana na cele inwestycyjne i nie inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej nie może być większa, niż 500 000 PLN.

Okres spłaty pożyczki

 maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy - liczony od dnia wypłaty I raty pożyczki) wynosi:
 na cele inwestycyjne zakupowe (maszyn, urządzeń, pojazdów, ciągników, wyposażenia lokali, biur i gabinetów) - 60 miesięcy;
 na cele inwestycyjne: budowa, przebudowa i remont budynków i budowli oraz zakup nieruchomości wraz z remontem - 120 miesięcy;
 na cele nieinwestycyjne obejmujące zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji - 36 miesięcy.
 karencja w spłacie rat kapitałowych nie dłuższa niż 6 miesięcy, liczona od terminu uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia, określonego w umowie.

Zabezpieczenie pożyczki

 obowiązkową formą zabezpieczenia spłat należności z tytułu pożyczki jest weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pojedynczo lub w formie spółek osobowych - weksel własny „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez osobę fizyczną lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, poręczony przez małżonków tych osób;
 wymagana jest dodatkowa forma zabezpieczenia wybrana spośród zabezpieczeń określonych w „Regulaminie udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw”.